สอบสวนไดเร็กทอรี่ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://directory.sobsuan.com/story.php?id=16 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ โดยสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเกียรติภูมิแก่ประเทศและความภูมิใจของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและปลูกผังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร แหล่งนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อความสุขของประชาชน 4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านนันทนาการ โดยรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์ก อ่านต่อรเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานันทนาการ 5. จัดทำแผนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห่งชาติ Tue, 14 Nov 2017 15:05:25 UTC en